Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 2

2023/2024
Engelsk titel
Business sense and industrial management 2
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511243
Fag- /modulansvarlig
Hans D. Andreassen
 • Formål og læringsmål

  Virksomhedsøkonomi og –styring samt regnskabsforståelse. Relevante emner inden for erhvervsjura.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om ordrestyring såsom indkøb, bemanding, likviditet etc.
  • Skal have forståelse for regnskaber, budgetter, økonomisk analyse og kalkuler.
  • Skal have forståelse for kalkulationsmetoder og viden om programmer til prisberegning.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om investering og finansiering.
  • Skal have forståelse for økonomisk og administrativ styring af virksomhedens aktiviteter.
  • Skal have viden om og forståelse af de i praksis anvendte centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter.

  Færdigheder

  • Skal kunne vurdere og anvende økonomi-/regnskabsinformation, intern som ekstern, som grundlag for beslutninger.
  • Skal kunne vurdere, justere og formidle en virksomheds og en entreprises økonomi.
  • Skal kunne opstille og formidle budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
  • Skal kunne anvende og kombinere relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi og drift.
  • Skal kunne formidle og justere praksisnære handlingsplaner for økonomi og drift.

  Kompetencer

  • Skal kunne håndtere beregning af pris og afgivelse af tilbud.
  • Skal kunne deltage i tværfaglige ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse og virksomhedsdrift

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Tværfaglig projekt for alle fag på 1. og 2. semester
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der er afsat 30 minutter inkl. votering til hver eksaminand.
  Den individuelle eksamen starter med et oplæg af den studerende. Til dette oplæg har den studerende 7,5 minutter til rådighed, minus den tid der er brugt til gruppens indledning (jævnfør ovenfor) (7,5 – 1,5 = 6 minutter).
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  I eksamenslokalet er der tavle og projektor.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
26
timers undervisning
43
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse og virksomhedsdrift 2 modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.