Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedssamarbejde - case I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Company Collaboration - case I (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140301
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Mette Laier Henriksen
Martin Hesseldahl
Anette Dreyer
Lars Sögaard Nielsen
 • Formål

  Dette modul har fokus på tendenser og livsstile, markedsforståelse og - analyse.
  Der arbejdes med processer og redskaber til at fremme og strukturere en
  konkurrencedygtig og koncept- og produktudvikling med brugeren i centrum for en specifik virksomhed.
  Fagområder:
  Virksomhedsanalyse, segmentering, CSR, brandanalyse, brugerinvolvering, produktudvikling,
  konceptudvikling, trend teori og - spotting.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om og forståelse for trendteori, - metoder og trendspotting.
  ● viden om og forståelse for nationale og globale markeder.
  ● kendskab til og viden om samfundets indflydelse på udformningen af et produkt.
  ● viden om og forståelse for segmentering og forbrugeradfærd med differentiering som formål.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdighedsmål):
  ● anvendelse af trendteori, - metoder og trendspotting i praksis.
  ● identificere kombinere og anvende kvalitative og kvantitative brugerinvolveringsmetoder.
  ● anvende, kombinere og vælge relevante løsningsmodeller i forbindelse med produktets økonomiske kontekst.
  ● anvende og kombinere metoder og begreber inden for business der knytter sig til professionen.
  ● anvende og kombinere relevante segmenteringsmetoder.
  ● identificere, anvende og kombinere metoder i forhold til markedsresearch, forbrugeradfærd og analyse.
  ● identificere og anvende trend- og markedsanalyse som metode til produktudvikling.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (kompetencemål):
  ● selvstændigt håndtere og omsætte praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for virksomheds- og markedsanalyse.
  ● påtage sig ansvar for at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● identificere og varetage løsning af udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af designmetoder og -redskaber.
  ● identificere og varetage materiale- og funktionsmæssige problemstillinger og krav til smykkets udtryk i forhold til produktion af smykker i en kommerciel sammenhæng.
  ● ud fra viden om teori og metode inden for business, identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● selvstændigt håndtere og omsætte problemstillinger inden for forbrugeradfærd og forbrugertrends på baggrund af livsstil og differentiering.
  ● observere, afkode en effektiv eller latent kunde som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  Præsentation og aflevering af business- og brandanalyse.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedssamarbejde - case I (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.