Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedssamarbejde - case III (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Company Collaboration - case III (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140303
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Lars Sögaard Nielsen
Anne Mette Kildegaard Larsen
Martin Hesseldahl
Anette Dreyer
 • Formål

  Fokus i dette modul er på produktion af en smykkekollektion og branding af samme -
  tilpasset virksomhedens behov og et konkret marked.

  Fagområder:
  Digital 3D visualisering, branding, storytelling, kollektionsopbygning, produktion og pitching.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om og forståelse for produktionsomkostninger og produktionsplanlægning i forhold til supply chain management.
  ● viden og forståelse for produktkvalitet.
  ● viden om og forståelse for centrale begreber, anvendt teori og metode inden for markedskommunikation herunder brand equity og branding.
  ● viden om og forståelse for nationale og globale markeder.
  ● viden om og forståelse for brandidentitets betydning for produkt, koncept og konkurrenceevne.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdighedsmål):
  ● identificere, vurdere og vælge relevante virkemidler og kommunikations metoder til formidling af problemstillinger, løsningsmodeller og produkter, bl.a. ved hjælp af 3D - og 2D visualiseringsmetoder.
  ● anvende metoder til rendering af digitale 3D tegninger.
  ● formidle løsningsmodeller og produkter vha. digitale 3D tegninger og - renderinger til fagfæller og samarbejdspartnere.
  ● udarbejde og planlægge produktion i forhold til supply chain management.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger vedrørende produktion af et design via kommunikations - og præsentationsmetoder til fagfæller og samarbejdspartnere.
  ● identificere, vælge, kombinere og anvende metoder inden for visuel kommunikation til at understøtte et produkts /koncepts storytelling.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (kompetencemål):
  ● påtage sig ansvar for at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● identificere og varetage produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering.
  ● påtage sig ansvar inden for projektplanlægning, og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver.
  ● indgå i fagligt samarbejde, udnytte relevante netværk samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.
  ● identificere og varetage materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk i relation til markedet inden for produktion af smykker.
  ● identificere og varetage produktion af smykker gennem arbejde med materialer og digitale og analoge redskaber.
  ● identificere og varetage produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering, opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv og fasernes indbyrdes betydning.
  ● identificere og varetage idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.
  ● Påtage sig ansvar for teori og metode inden for markedskommunikation herunder brand equity og branding.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  Præsentation og aflevering af produkter.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedssamarbejde - case III (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.