Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedssamarbejde - case II (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Company Collaboration - case II (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140302
Fag- /modulansvarlig
Mette Laier Henriksen
Lars Sögaard Nielsen
Jane Burchard
Anette Dreyer
Martin Hesseldahl
 • Formål

  Dette modul har fokus på tendenser og livsstile, markedsforståelse og - analyse.
  Der arbejdes med processer og redskaber til at fremme og strukturere en konkurrencedygtig og koncept- og produktudvikling med brugeren i centrum for en specifik virksomhed. Med afsæt i en business- og markedsanalyse samt trend research foretaget i foregående modul, vil fokus i dette modul være på design- og produktudvikling til en specifik virksomhed. Udviklingsprocessen af en smykkekollektion skal tilpasses denne virksomheds behov og med brugeren i centrum.

  Fagområder:
  Designproces, idégeneringsmetoder, kollektionsopbygning, sourcing, produktudvikling både lav- og højteknologisk, digital 3D-tegning og produktionsplanlægning.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om og forståelse for idégenereringsmetoder og -redskaber.
  ● viden om og forståelse for sourcing på materialer.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdighedsmål):
  ● vælge, anvende og begrunde brugerinddragelsesmetoder og -redskaber.
  ● vælge, kombinere og anvende idégenereringsmetoder og -redskaber.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger til fagfæller og samarbejdspartnere bl.a. ved hjælp af visuelle idégenererings- og kommunikationsmetoder.
  ● anvende og kombinere prototyper som en del af en designproces.
  ● anvende og kombinere digital 3D tegning som del af en designproces.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (kompetencemål):
  ● selvstændigt håndtere og omsætte opgaver der relaterer til praksisnære og teoretiske problemstillinger i design og produktion.
  ● identificere og varetage materiale- og funktionsmæssige problemstillinger om krav til smykkets udtryk i relation til markedet inden for produktion af smykker.
  ● identificere og varetage udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af redskaber og materialer i forbindelse med design- og produktudvikling af smykker.
  ● identificere og varetage idégenerering som et udviklingsredskab i forhold til komplekse problemstillinger i professionens praksis.
  ● identificere og varetage produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering, opfølgning betragtet ud fra et
  ressourcemæssigt perspektiv og fasernes indbyrdes betydning.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  Præsentation af proces og prototyper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedssamarbejde - case II (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.