Copenhagen School of Design and Technology

da

Brand Identity I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Brand Identity I (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140304
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
 • Formål

  Dette modul har fokus på branding, visuel identitet samt kommunikation af samme. Der arbejdes med udvikling af relevante brand touchpoints i en samtidig kontekst i relation til marked og målgruppe vha. branding materialer relevant for smykkebranchen. Der opnås kendskab til opbygning af brandidentitet og formidling af væsentlige tendenser, produkter og strategier i brandudvikling.

  Fagområder:
  Visuel identitet, brand touchpoints, designprincipper, farveteori, kompleks 3D digital visualisering, prototyping og præsentation.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om og forståelse for designprincipper og farveteori.
  ● viden om og forståelse for centrale begreber, anvendt teori og metode inden for markedskommunikation herunder brand equity, branding og identitetsbetydning for produkt/koncept og konkurrenceevne.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdighedsmål):
  ● identificere, anvende kombinere, vurdere vælge og begrunde 3D og 2D visualisering og kommunikation.
  ● anvende og kombinere designprincipper og farveteori som en del af en designproces.
  ● anvende og kombinere prototyper og digital 3D tegning som en del af en designproces.
  ● vurdere og begrunde metoder og redskaber inden for kommunikation i relation til at kunne formidle praksisnære problemstillinger samt argumentationsteori.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsforslag til fagfæller og samarbejdspartnere.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (kompetencemål):
  ● påtage sig ansvar for at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdighed og kompetencer.
  ● selvstændigt identificere og varetage løsning af udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af designmetoder og -redskaber.
  ● selvstændigt identificere og varetage håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering.
  ● selvstændigt identificere og varetage idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.
  ● selvstændigt identificere og varetage udviklingsorienterede opgaver bl.a. ved hjælp af redskaber og materialer i forbindelse med design- og produktudvikling af smykker.
  ● selvstændigt identificere og varetage idégenerering som et udviklingsredskab i forhold til komplekse problemstillinger i professionens praksis.
  ● selvstændigt håndtere og omsætte en konkurrencedygtig og troværdig identitet for det enkelte smykke og koncept samt brand management.
  ● selvstændigt håndtere og omsætte, identificere, vælge, kombinere og anvende metoder inden for visuel kommunikation til at understøtte et produkts /koncepts storytelling.
  ● selvstændigt håndtere og formidle faglige problemstillinger og løsninger via kommunikation og præsentation til samarbejdspartnere og til fagfæller.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Evalueringsmetode:
  Præsentation af løsningsforslag.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, bestående af et CV og et designstatement, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.

  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde flere projekter fra uddannelsen.
  Ved denne eksamen skal semesterets virksomhedssamarbejde eller - case præsenteres;
  arbejdsforløbet uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være
  spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige aflevering og portfolien vurderes samlet.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Identity I (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.