Copenhagen School of Design and Technology

da

Bærende konstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (EN)

2021/2022
Engelsk titel
Structural Engineering (Multi-storey Building) (EN)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070404
Fag- /modulansvarlig
Peter Falk
Ali Bagherpour
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne gransker du konceptet, foreslår et bærende system, foretager skønsmæssig vurdering af konstruktionsdele, bygger en strukturel model i 3D ved hjælp konstruktionstekniske BIM-værktøjer, brugslast, randbetingelsers typologier, og verificerer modellens gennemførlighed, rapporterer, visualiserer og gransker resultater fra BIM-softwarens strukturelle analyse. Kollisionssikring af ydelser og bygningsdele.
  Du opnår fordele med hensyn til:
  •identificering og analyse af forskellige byggedele og forbindelsers ydeevne.
  •granskning af anslåede mål på bygningsdele ved hjælp af resultaterne fra softwarens beregninger.
  •forskellige byggedeles, tilslutningers eller støtteunderlags konstruktionstekniske evne.
  •undersøgelse, analyse og sammenligning af forskellige konstruktionsløsninger.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •vertikale og horisontale eksterne belastninger af bygninger.
  •bøjningsbelastning.
  •vridningsforskydning.
  •længdeforskydning.
  •torsion, skråning – brudpåvirkning på konstruktioner.
  •grænsetilstandsfilosofien og EU Normsystem.
  opnår færdigheder i:
  •brug af BIM-software til en konstruktionsanalyse, forståelse for kommandoer og paneler.
  •visualisering, granskning og afrapportering af resultater af statisk analyse foretaget vha. BIM-software.
  •simulering af vindbelastninger med konstruktionsanalysesoftware.
  •design og analyse af konstruktionssystemer i henhold til EU Normsystem.
  •design af detaljerede tegninger, centrale samlingspunkter, tekniske udsnit og konstruktionstegninger.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende konstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (EN) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.