Copenhagen School of Design and Technology

da

Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Services (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070407
Fag- /modulansvarlig
Dan Lange-Kornbak
Rados Nenadovic
Bjørn Antonsen
Anders Heigren Bagge
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Formålet er at sætte dig i stand til at designe bygningsinstallationer til opvarmning, ventilation, regnvand, dræning, brugsvand og kloakvand, der tager højde for indeklima, energiforbrug og holdbarhed i et erhvervsbyggeri.

  Ved semestrets afslutning er du i stand til at designe systemer til opvarmning og mekanisk ventilation; målsætte rør og designe anlæg af et varmesystem; bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet. Med hensyn til mekaniske ventilationsanlæg kan du målsætte spjæld og kanaler og vælge passende luftbehandlingsenheder; projektere og dimensionere systemerne til regnvand, dræning, kloakvand og brugsvand. Du kan beregne energiforbruget i et erhvervsbyggeri, hvad angår klimaskærm og ydelser, og dermed påvise, om kravene i bygningsreglementet er blevet opfyldt.


  Fagligt indhold:

  I installationsfaget undervises der i de videregående principper inden for

  Kloak, afløb og LAR, 2 lektioner

  Ventilation, 8 lektioner (hovedemne)

  Belysning, 6 lektioner (hovedemne)

  Energirammeberegning, 2 lektioner

  Vandinstallationer, 2 lektioner

  Varmeinstallationer, 2 lektioner

  Akustikberegninger, 2 lektioner

  Vejledertimer 10 lektioner

  Bemærk at ovenstående lektionstal er vejledende. Til tider vil der være andre aktiviteter, så som f.eks. byggepladsbesøg eller Building Green. Dette passes ind i skemaet.

  Kloak, afløb og LAR:

  Der undervises i videregående kloak, afløb og LAR installationer i relation til hvad der skal ske i større byggerier, som f.eks. kontorbyggeri i flere etager. Der stilles opgaver til den studerende som har direkte relation til den stillede tværfaglige opgave.

  Ventilation

  Der undervises i videregående ventilation i relation til hvad der skal ske i større byggerier, som f.eks. kontorbyggeri i flere etager. Der skal findes luftmængder til brug af overslagsdimensionering af kanaler. Der undervises i CAV og VAV anlæg. Der stilles opgaver til den studerende som har direkte relation til den stillede tværfaglige opgave.

  Belysning

  Der undervises i grundlæggende belysning. Der undervises i brugen af softwareløsningen DIALux, som benyttes til belysningsberegning. Der stilles opgaver til den studerende som har direkte relation til den stillede tværfaglige opgave – lav en komplet belysningsplan for en etage. Der har været gjort brug af gæsteforelæser.

  Vand og varme

  Der undervises i videregående vand- og varmeinstallationer i relation til hvad der skal ske i større byggerier, som f.eks. kontorbyggeri i flere etager. Der gennemgås de forskellige opvarmningsmuligheder. Herudover fortælles om de tiltag man skal gøre iht. vandinstallationer, f.eks. cirkulationspumper og hjælpepumper.

  Der stilles opgaver til den studerende som har direkte relation til den stillede tværfaglige opgave. For vand og varme forventes ikke dimensionering, men overordnet design og føringsveje.

  Akustikberegning

  Der undervises i brugen af beregning af begrebet efterklangstid.

  Energirammeberegning

  Lektionerne bruges på vejledning i Rockwool Energy Design.

  Kompetencer

  •kan projektere de lodrette og vandrette installationsruter i en erhvervsejendom.
  •kan projektere og dimensionere forsynings- og distributionsanlæg med fokus på regnvand, dræning, brugsvandforsyning og kloakvandsinstallationer.
  •kan beskrive design og komponenter i ventilations- og varmeanlæg.
  •kan dimensionere et varmesystem i henhold til tekniske og funktionelle krav.
  •kan bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet.
  •kan bestemme fysiske og funktionelle krav til et mekanisk ventilationssystem og vælge spjæld.
  •kan foretage forenklet tryktabsberegning og vælge egnede luftbehandlingsenheder.
  •kan beregne varmeoverførsel gennem bygningsdelene og risikoen for kondens.
  •kan beregne varme- og kuldebelastninger.
  •kan vurdere, om kravene til energiforbrug i bygningsreglementet er blevet opfyldt.
  •kan dokumentere detaljerne i indeklimaet i en erhvervsejendom.

 • Undervisningsform
  Der undervises typisk i dobbeltlektion ca. 50 % ”tavleundervisning” og 50 % opgaveløsning i grupper.

  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Faget/modulet undervises og prøves med flg. moduler (emner)

  4070401
  4070402
  4070403
  4070404
  4070405
  4070406
  4070408
  4070409
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med individuel mundtlig præsentation.
  Formkrav
  Information herom udleveres ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Læringsmålene for det pågældende semester
  Frist for aflevering
  Information herom gives ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Information herom gives ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  DS432 (afløb)

  DS447 (ventilation)

  DS439 (Vand)
25
timers undervisning
44
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 25 timers undervisning, hvilket svarer til 33 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.