Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektur (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Architecture (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070403
Fag- /modulansvarlig
Mette Rydahl Anker
Anne Helene Hornhaver
 • Formål og læringsmål
  Viden

  anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information

  anvende metoder til planlægning, koordinering og projektering af en digital tværfaglig proces, herunder overvejelser vedrørende udførelse, samt drift og vedligehold

  mestre de færdigheder der knytter sig til planlægning og ledelse af udførelsen

  formidle et digitalt projekt- og dokumentationsmateriale som grundlag for digital byggestyring

  formidle og vurdere praksisnære og faglige problemstillinger samt begrunde og vælge løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Færdigheder

  anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information
  anvende metoder til planlægning, koordinering og projektering af en digital tværfaglig proces, herunder overvejelser vedrørende udførelse, samt drift og vedligehold

  mestre de færdigheder der knytter sig til planlægning og ledelse af udførelsen

  formidle og vurdere praksisnære og faglige problemstillinger samt begrunde og vælge løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering og produktion af bygge- og anlægsopgaver

  håndtere dokumenteret analyse af komplekse byggefaglige relevante problemstillinger

  håndtere ledelse af projekterings- og udførelsesprocessen under hensyntagen til samfundsmæssige og teknologiske forhold

 • Undervisningsform
  OVERBLIK OG FASEFORSTÅELSE. 1 dobbeltlektion ARK1
  Semesteret introduceres med en gennemgang af ydelsesbeskrivelsen og de krav der stilles til rådgiveren i projektforslagsfasen, med fokus på analyserne omkring statik, byggesystem, konstruktioner, facadesystem, brand og ventilation. Gennemgang af projekteringsmetodikken omkring granskning af modtaget materiale, kravstillelse og analysearbejde.
  KRAV. 2 dobbeltlektioner ARK2
  I undervisningen fokuseres på de krav der stilles til større etagebyggerier, herunder indretning af faste arbejdspladser i erhvervsbyggerier, disponering af funktioner ift. tilgængelighed (fælles adgangsveje, trapper, ramper, værn, elevatorer), fleksibilitet, indeklima, akustik, dagslys, mv. Der skelnes mellem funktionskrav, diverse myndigheder og relevante bygherre/rådgiverkrav. Der arbejdes på klassen med eksempler på og vidensdeling omkring brugbare systematikker ift. kravstiller hhv. emne.
  BRAND. 2 x 2 dobbeltlektioner ARK3+ARK4 + opsamling i lektionen efter + ekstern oplægsholder
  Det første dobbeltmodul omhandler de værktøjer der arbejdes med i brandsikring af byggeri, og søger at give forståelse for de bagvedliggende principper for brandsikring. De studerende laver i grupper en registrering af aktive og passive tiltag anvendt på GBG og der samles op på klassen.
  I det andet dobbeltmodul gennemgås indholdet og omfanget af en brandanalyse i projektforslaget med udgangspunkt i semesterprojektet. Anvendelseskategori, risiko- og brandklasse, præaccepterede løsninger. Krav til dokumentationen.
  Undervisningen opsummeres i en kort test/brush up i starten af den efterfølgende lektion.
  FACADEN 2 dobbeltlektioner ARK5
  Fagelementet omhandler facaden både som klimaskærm og som bygningens arkitektoniske udtryk. Der undervises i de komplekse funktionskrav der stilles til facaden og i sammenhængen mellem de valg der tages omkring byggesystem og installationer og det arkitektoniske udtryk. Gennemgang af eksemler på ophængte facadesystemer. I en øvelse kan de studerende undervejs i undervisningen analysere semesterprojektet ud fra nogle af de gennemgåede principper omkring solafskærmning og dagslys.
  TEGNINGSKOMMUNIKATION 2 dobbeltlektioner ARK6
  Oplæg omkring betydningen af at forstår tegningen som en kommunikationsform der er afhængig af modtageren. Fokus på fasen indhold og modtager. Gennemgang af en række eksempler på tegninger i forskellige faser.
  KVALITETSSIKRING 2 dobbeltlektioner ARK 7
  Kort oplæg omkring de forskellige dele af kvalitetssikringen i projekteringen med fokus på projektgranskning, projektkontrol og risikovurdering.
  Øvelse: grupperne gransker hinandens projektforslag efter en udleveret plan og skabelon.
  Beskrivelse af emnet ARKITEKT under faget PROJEKTERING 4. semester
  Udfærdiget af Mette Anker
  Periode E2020
  2
  TEGNINGER I MYNDIGHEDSPROJEKTET 2 dobbeltlektioner ARK8+ARK9
  Gennemgang af specifikke krav til tegningsmaterialet i relation til C213 og BR18, bilag 13 vedr. brandplaner. Desuden opsummering af krav til tegningshoveder, tegningslister, tegningsnumre.
  UDBUDSMATERIALETS DOKUMENTATION 1 dobbeltlektion ARK10
  Gennemgang af krav til udbudsmaterialet med fokus på at kunne udarbejde et sammenhængende, entydigt og tilgængeligt materiale, herunder korrekt anvendelse af tekst, signaturer, henvisninger og de forskellige skalaer og informationsniveauer i tegninger
  LAYOUT OG GRAFIK 1 dobbeltlektion ARK11 Kort oplæg med opsummering om tegningslayout.
  KNUDEPUNKTER 1 dobbeltlektion – samlæsning med projektering konstruktion Oplæg og øvelse i at kommunikere komplicerede knudepunkter i streg.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Powerpoints ARK1 – ARK 11
  Powerpoint samlæsning med Projektering Konstruktion
  Diverse øvelser
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Igen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informers om frist for aflevering ved undervisningens begyndelse.
  Syge-/omprøve
  Syge- og omprøve følger reglerne herfor. Orientering om syge- og omprøve gives ved semesterets begyndelse.
32
timers undervisning
37
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 32 timers undervisning, hvilket svarer til 43 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 46% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.