Copenhagen School of Design and Technology

da

Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process and Planning (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070409
Fag- /modulansvarlig
Steven Esp Nielsen
Kave Amag
 • Formål og læringsmål

  Selvstændigt og sammen med andre lærer du at planlægge, styre og administrere den praktiske gennemførelse af planlægningsopgaver.
  Den anvendte teori er projektplanlægning og -indkøb, konstruktionsprojektering og bæredygtighed samt livscyklusanalyser.

  Læri

  Viden

  13
  Kompetencer
  I relation til det nationale fagelement Etageboligbyggeri over 3 etager skal den studerende have kompetence til at:
  1. håndtere dokumenteret analyse af komplekse byggefaglige relevante problemstillinger
  2. håndtere kompleks digital projektering og produktion under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  3. håndtere ledelse af projekterings- og udførelsesprocessen under hensyntagen til samfundsmæssige og teknologiske forhold
  4. selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering og produktion af bygge- og anlægsopgaver
  5. identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

  Færdigheder

  formidle et digitalt projekt- og dokumentationsmateriale som grundlag for digital byggestyring

  formidle og vurdere praksisnære og faglige problemstillinger samt begrunde og vælge løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  anvende metoder til planlægning, koordinering og projektering af en digital tværfaglig proces, herunder overvejelser vedrørende udførelse, samt drift og vedligehold

  håndtere ledelse af projekterings- og udførelsesprocessen under hensyntagen til samfundsmæssige og teknologiske forhold

  selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering og produktion af bygge- og anlægsopgaver  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan gennemføre avancerede projektindkøb under hensyntagen til de forskellige aktørers leverancer.
  •kan foretage avancerede beregningsskøn og anvende planlægningsteknikker ved hjælp af integrerede omkostnings- og tidsoplysninger – kendt som understøttende BIM-teknologier.
  •kan anvende teknologi til beregning af livscyklusomkostninger – ud fra livscyklusanalyser skal du kunne vurdere livscyklusomkostningerne ved byggeriet over en nærmere defineret periode, herunder kunne forsyne kunden med alle nødvendige oplysninger.
  •kan anvende det Internationale System af Bæredygtighedscertifikater – kendt som Green Building-Certifikater.
  •kan foretage detaljeret vurdering af integration af produktionsdesign i forbindelse med præfabrikerede byggesystemer.
  •kan anvende detaljerede teknikker inden for informations- og kommunikationsteknologi.
  •kan udfærdige info om udbudspakker til underleverandører.

 • Undervisningsform
  Såfremt at det er muligt og kan koordineres med de andre på semesteret tilstedeværende fag, vil det være formålstjenstligt med et byggepladsbesøg i løbet af semesteret. Dette for at være mest udbytterigt være et etagebyggeri på mere end 6 etager og ideelt set bør det stademæssigt være under opførelse af råhus og allersenest senest ved lukning af råhus. Ved det sidste skal det tilstræbes at facader lukkes med et curtainwallsystem.


  Planlægning - Trimmet projektering – 2 lektioner.

  Med udgangspunkt i Lean Construction gennemgås, hvorledes man kan benytte principperne i forbindelse med planlægning og styring af projekteringen.


  Granskning – Af dispositionsforslaget – 2 lektioner.

  For at opnå indsigt i det projekt, som skal bearbejdes, skal materialet granskes. I dette semester er fokus i granskning på: fastlæggelse af geometri, bestemmelse af byggesystem, forståelse for bygherres ønsker og vurdere risici i forhold til byggeteknik. Egentlig risikovurdering gennemgås i efterfølgende lektioner.  Risikovurdering I – 2 lektioner.

  I direkte sammenhæng med og forlængelse af granskningen bliver der gennemgået metode til en struktureret byggeteknisk risikovurdering således, at de studerende får et ”værktøj”: Kortlægning af risici, vurdering af størrelse på risici og vurdering af hvilke foranstaltninger, der om nødvendigt skal foretages for at reducere risici.

  Der nævnes også kort juridiske forhold, der bør risikovurderes på.  Bips A104 – 2 lektioner.

  En kort gennemgang og opsamling på Molio (Bips) A104 Dokumenthåndtering: Hvad er ideen med strukturen? Hvad er metadata? Hvordan er mappestrukturen opbygget? Hvorledes navngives dokumenter og filer? Hvorfor er en revision en version, når nu det omvendte ikke altid er tilfældet?  LCA – 2 lektioner.

  Med baggrund i den planche, der er ophæng i kantinen på Guldbergsgade bliver Life Cycle Assessment gennemgået i lektionerne i 3 trin.

  1. trin er den overordnede introduktion til LCA og dets placering i forhold til den treenighed (fællesmængden mellem de miljømæssige, økonomiske og sociale parametre, som blev defineret i Brundtlandrapporten i 1987. Herefter de områder en LCA tager stilling til gennemgået.

  2. trin en de mere branchespecifikke gennem af hvad og hvordan man kan foretage en LCA på et bygværk, en bygningsdel eller et materiale fra vugge til grav/vugge.

  3. trin handler om, hvordan man i praksis kan benytter et digitalt værktøj (LCA-byg til en LCA.

  Metodebeskrivelse – 2 lektioner.

  Metodebeskrivelse er et redskab, som kan benyttes af den studerende til at få en grund indsigt i en given udførelsesproces. I forhold til blandt andet ”Bekendtgørelse om projekterende og rådgiveres pligter…” skal det vurderes om den afsatte til udførelse af arbejdet er tilstrækkeligt. Dette hænger også sammen med tidsplanlægning og det økonomiske overslag (disse emner behandles nedenfor). Der gennemgås forskellige eksempler på, hvorledes en metodebeskrivelse kan udformes.  Overslag – 2 lektioner.

  Intet byggeri uden et budget er den korte version.

  Hvad skal overslagsprisen indeholde jf. YBL? Hvad består udgiften til et byggeri af? De 3 principielle overslagstyper (overslag på m2 priser, summarisk overslag og detaljeret overslag overslag) bliver gennemgået Hvordan kan overslaget struktureres?

  Den successive kalkulationsmetode bliver ligeledes gennemgået om end den er mere egnet til et overslag i en af de tidlige faser.  Successiv kalkulation – 2 lektioner.

  Den successive kalkulationsmetode gennemgås til praktisk anvendelse og teorien bag bliver kun i berørt begrænset omfang, hvor det giver mening. Metoden egner sig bedst til overslagsberegning i de tidlige faser af et byggeprojekt.  Risikovurdering II – 2 lektioner.

  Typisk vil dette blive behandlet efter midtvejsevalueringen, hvor det er en god ide at samle op på emnet risikovurdering. I denne runde tages der udgangspunkt i vejledningerne fra Værdibyg.  Vurdering af produktionstid og omkostninger – 2 lektioner.

  Der tages udgangspunkt i de foregående lektioner omhandlende overslagstyper. Nu bliver der gået ned i detaljen, og sammenhængen mellem pris og tid bliver uddybet. Hvordan kan prisbøgerne anvendes? Hvordan opbygges eget prisbibliotek i Sigma? Hvilke andre kilder er der, til at vurdere produktionstider (og priser)?  Rådgiveransvar – 2 lektioner.

  Med udgangspunkt i relevante domstols- og voldgiftskendelser belyses rådgiverens ansvar i projekteringen og dennes konsekvenser for udførelsen af byggesager. Der trækkes tråde tilbage til risikovurdering.  Myndighedsprojekt – 1 lektion.

  En kort gennemgang af YBLs krav til et myndighedsprojekt med fokus på de i opgaveteksten særligt relevante punkter.  Samarbejdsformer – 2 lektioner.

  En gennemgang af de klassiske entrepriseformer TE, HE, SE og FE og deres individuelle fordele og ulemper, som skal overvejes af bygherre og rådgiver. Derudover bliver nyere alternative former som tidligt udbud, partnering, OPP og IPD introduceret.

  Ansvarsfordeling (A113 & A114) – 2 lektioner.

  De to Molio (Bips) anvisninger i forbindelse med fordeling af projekteringsansvar ved leverandørprojektering for hhv. betonelementer og glasfacader og -tage bliver gennemgået. Hvad er tankerne bag? Hvordan er strukturen? Og hvordan kan de bruges i projekteringen og i aftalegrundlaget med entreprenøren og leverandøren.

  Udbud og udbudsdokumenter – 2 lektioner.

  Hvad er kravene til udbudsmaterialet? Hvor kan de findes? Der tages udgangspunkt i AB systemet og YBL.  Beskrivelser – 2 lektioner.

  Med udgangspunkt i Molio (Bips) beskrivelsesstruktur og i relation til semesterets tema og det aktuelle projekt, bliver der sat fokus på, hvordan beskrivelser udarbejdes, og hvorledes de er struktureret. Derudover bliver en udbudskontrolplan også defineret og sammenhængen mellem denne og risikovurderingen bliver også belyst.  Vinterforanstaltninger – 2 lektioner.

  Hvornår er det vinter og hvad er vinterforanstaltninger? Hvad stilles der af krav i lovgivningen? Hvorledes kan man under projekteringen tage højde for vinter og vinterforanstaltninger? Og kan det indarbejdes i udbuddet? Der ses også på, hvordan man i praksis under udførelsen kan forholde sig til vinterforanstaltninger og afregning af disse.  Aflevering – 2 lektioner

  Selvom semesteret ikke direkte omhandler udførelsesfasen, bliver forholdende i forbindelse med aflevering af byggeriet behandlet her. Hvilke aktiviteter og begreber knytter der sig til en aflevering? Hvad er rollerne? Hvem har ansvar for hvad? Der tages udgangspunkt i AB18.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Generelt skal semesteret koordineres med resten af underviserholdet, både under planlægning og udarbejdelse af opgavebeskrivelse og vurdering af det til semesteret fundne dispositionsforslag.

  Som hovedregel bør der ved planlægningen af semesteret og efterfølgende ved de løbende opsamlingsmøder i løbet af semesteret forventningsafstemmes og afklares imellem alle fag. Det samme gælder for de erfaringer, som gøres løbende i semesteret. Disse bør også drøftes med de andre fag på opsamlingsmøderne.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informeres om afleveringsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Der henvises til reglerne herfor. Information om syge- og omprøve gives ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anlægsteknik 2

  AB18 for praktikere.

  SBI 246.

  Vejledning i projektgranskning – Kvalitetsstyring.

  Molio (BIPS) A104 Dokumenthåndtering.

  LCA Byg (software).

  YBL18 - Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og landskab 2018.

  Sigma (software).

  Molio prisbøger (digitalt plugin til Sigma).

  Molio (Bips) A113.

  Molio (Bips) A114.

  Molio (Bips) B1.000.

  Håndbog i vinterbyggeri.

  Vejledninger fra værdibyg.

  Retsinformation – Diverse bekendtgørelse og vejledninger:

  ABR18

  AB18

  Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

  Bekendtgørelse om bygherrens pligter

  Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø
34
timers undervisning
62
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.