Copenhagen School of Design and Technology

da

Design - Nationalt fagelement (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944101
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder designmetoder til produkt- og procesudvikling, som er værdiskabende for udviklingsprocessen fra innovativ idé til realisering af et produkt eller et koncept. Der er fokus på sociologi, analyse af målgruppe og marked samt bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om designteori og metode, samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af designteori og metode.
  • Skal have kulturforståelse herunder viden om kulturelle og interkulturelle forhold i relation til marked og bruger.
  • Skal have forståelse for værdiskabende designprocesser fra ide til produkt og/eller koncept.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende designfaglig metode og redskaber i en innovativ proces ift. brancherelevante problemstillinger.
  • Skal kunne udvælge og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, hvor der lægges vægt på et sociologisk afsæt og analyse af målgruppe og marked.
  • Skal kunne begrunde og vælge værdiskabende designløsninger ud fra et bæredygtigt, æstetisk og funktionelt aspekt.
  • Skal kunne realisere og formidle praksisnære og designfaglige problemstillinger til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede designprocesser med henblik på at realisere værdiskabende produkter og/eller koncepter.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for udvikling af bæredygtige designløsninger.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til designområdet.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design - Nationalt fagelement (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.