Copenhagen School of Design and Technology

da

Business - Nationalt fagelement (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Business (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944102
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder afsætning, forretningsforståelse- og udvikling med udgangspunkt i innovative og bæredygtige forretningsmodeller. Der lægges vægt på undersøgelser og analyser af brugere og brancher, som skal danne grundlag for udviklingen af koncepter. Desuden er der fokus på kommunikation af og argumentation for det værdiskabende koncept.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og anvendt teori og metode inden for forretningsforståelse og konceptudvikling med afsæt i virksomhedens forsynings- og værdikæde, samt afsætningsmuligheder.
  • Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode inden for forretningsområdet. Skal kunne reflektere over professionens og branchens praksis og anvendelse af teori og metode inden for forretningsforståelse.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende businessområdets metoder og redskaber inden for forretningsforståelse og konceptudvikling og inddrage disse til udvikling af innovative, bæredygtige og værdiskabende koncepter.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i branchen, herunder analysere brugere og deres adfærd, med henblik på at kunne begrunde og vælge relevante forretnings- og løsningsmodeller.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for businessområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger indenfor professionen og branchen.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og dermed opnå en helhedsforståelse for forretningselementernes indbyrdes sammenhæng.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation businessområdet.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Business - Nationalt fagelement (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.