Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknologi - Nationalt fagelement (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Technology (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944103
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder idégenerering, kreative og innovative processer samt konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige løsninger. Der lægges vægt på understøttende brancherelevant teknologi, materialeinnovation og prototyping. Undersøgelsesdesign og dataanalyse skal sikre validitet i udviklingen af løsningsforslag.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om idégenerering, dataanalyse og konceptudvikling, samt teori og metode om undersøgelsesdesign.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og branchens praksis og anvendelse af teknologi og materialer.
  • Skal kunne reflektere over anvendelsen af teknologi inden for design og business i et bæredygtigt perspektiv.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne anvende metoder og redskaber inden for idégenerering og protyping.
  • Skal kunne identificere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, samt sikre validitet i udviklingen og udvælgelsen af innovative løsninger.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for teknologiområdet til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger, hvor teknologi perspektiveres til business og design.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i og igangsætte kreative og innovative processer i et fagligt og tværfagligt samarbejde.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologi.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknologi - Nationalt fagelement (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.