Copenhagen School of Design and Technology

da

Iværksætteri (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Entrepreneurship (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070302
Fag- /modulansvarlig
René Ancher Grøn
Kave Amag
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Teorier og værktøjer, der kan hjælpe iværksætteren i at etablere og drive egen virksomhed.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •muligheder og regler for etablering af egen virksomhed inden for erhvervet, herunder motivation, chance versus risiko og værditilbud (forretningsidé).
  •principper, metoder og regler inden for iværksætteri, herunder Business Model Canvas-modellen.
  •virksomheds- og organisationsformer i forbindelse med etablering og drift af egen virksomhed, herunder vækstscenarier og risici.

  opnår færdigheder i at:
  •anvende regnskabsprincipper til at drive en forretning og bruge branchens metoder og værktøjer til budgettering, bogføring og udbud, herunder budgetlægning for en nystartet virksomhed og konkurrencedygtig prisfastsættelse.
  •håndtere risici og udarbejde risikovurdering for projekter, herunder værktøjer til risikovurdering, projektforløb og ledelse.
  •håndtere ledelse og kontrol af mindre virksomheder, selvstændigt og i samarbejde med andre, herunder organisationers evne til at føre planer ud i livet.

  kan demonstrere deres kompetencer ved at:
  •udvikle en forretningsplan for et imaginært (eller virkeligt) nystartet firma.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
76
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Iværksætteri (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.