Copenhagen School of Design and Technology

da

Proces og Planlægning (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process and Planning (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070309
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
Torben Vind
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  De teoretiske kerneelementer inden for faget er indkøb i forbindelse med byggeprojekter og planlægning, konstruktionsprojektering, trimmet produktion (LEAN) og driftsstyring.

  I løbet af semestret får du større indsigt i samarbejde og planlægning i relation til professionelle konstruktører, producenter, hovedentreprenører, underentreprenører og leverandører.

  Du får forståelse for vigtigheden af at integrere fremstilling, design og samarbejde med professionelle konstruktører i projekter med en høj grad af præfabrikation, og du lærer at bruge de værktøjer, der anvendes af industrien.

  Du får viden og færdigheder i at optimere planlægnings- og produktionsaktiviteter ud fra LEAN-tankegangen - størst mulig reduktion af spild, og størst mulig værdiskabelse. Klasseundervisning kombineret med virksomheds- og byggepladsbesøg understøtter den nødvendige praktiske indsigt.


  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:

  •industristandarder og aftaler til integration af produktionsdesign.
  •integrerede projektindkøb og fordelene herved for alle projektets deltagere.
  •informations- og kommunikationsstandarder og værktøjer, der anvendes til digitalt samarbejde mellem projektets deltagere.
  •detaljerede produktionsbudgetterings- og planlægningsteknikker ved anvendelse af digitale teknikker og industriel knowhow.
  •specifikationer for bygge- og anlægsarbejder.
  •byggepladsindretning med angivelse af nødvendige oplysninger for igangværende byggeri.
  •bestillings- og leveringslogistik i byggeriets forsyningskæde, i overensstemmelse med LEAN-tænkning.
  •arbejdsplaner for installation af bygningsdele på byggepladser i sammenhæng med leveringsplaner og byggepladsindretning.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.