Copenhagen School of Design and Technology

da

Bærende konstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structural Engineering (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070305
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
Torben Vind
Gert Kronkvist
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne gransker du konceptet, foreslår et bærende system, foretager skønsmæssig vurdering af bygningsdele, bygger en strukturel model i 3D ved hjælp af konstruktionstekniske BIM-værktøjer, brugslast, randbetingelsers typologier, og verificerer modellens gennemførlighed.
  Du opnår kompetencer i at:
  •granske forskellige byggedeles ydeevne og tilslutningspunkter; anslå dimensioner ved hjælp af tabeller og diagrammer.
  •forstå forskellige byggedeles konstruktionstekniske evne, tilslutningspunkter eller støtteunderlag.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  øger deres viden om:
  •principperne inden for vertikal og horisontal stabilitet. Forskellen mellem strukturel ligevægt og stabilitet.
  •principper for overførsel af belastninger fra konstruktionsdele til en egnet bærende undergrund.
  opnår færdigheder i at:
  •anvende BIM-software til en konstruktionsanalyse; forstå kommandoer og paneler.
  •tegne konstruktionsplaner og -udsnit, der er nyttige til produktion af konstruktionsmæssige bygningselementer.
  •oprette armeringsdesign i 3D for støbte og præfabrikerede betonkonstruktioner.
  •udarbejde produktionstegninger for armering med planlægning af armeringsjern.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
17
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende konstruktioner (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.