Copenhagen School of Design and Technology

da

Installationer (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Services (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070307
Fag- /modulansvarlig
Finn Arne Pedersen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Formålet er at sætte dig i stand til at designe bygningsinstallationer til regnvands-, drænings-, brugsvand-, kloakvands-, opvarmnings- og ventilationssystemer, der tager højde for indeklima, energiforbrug og holdbarhed i et boligbyggeri.

  Ved semestrets afslutning er du i stand til at projektere og dimensionere systemer til regnvand, dræning, kloakering og brugsvand. Du kan bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav og krav til termisk indeklima og luftkvalitet og på baggrund heraf designe et simpelt varmesystem og systemer til mekanisk ventilation.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan projektere de lodrette og vandrette installationsruter i en boligejendom.
  •kan udføre forenklet dimensionering af forsynings- og distributionsanlæg med fokus på regnvand, dræning, brugsvandforsyning og kloakvand.
  •kan beskrive design og komponenter i ventilations- og varmeanlæg.
  •kan dimensionere et simpelt gulvvarmesystem i henhold til tekniske og funktionelle krav.
  •kan fastsætte fysiske og funktionelle krav til et mekanisk ventilationssystem og vælge spjæld.
  •kan foretage en forenklet tryktabsberegning og vælge egnede luftbehandlingsenheder.
  •kan beregne varme- og kuldebelastninger for et boligbyggeri.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
20
timers undervisning
7
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 74% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.