Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggejura (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Building Law (Business- and Prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070310
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
Jens Ostermann-Petersen
Eva Weincke
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer om ejendomsret inklusive relevante dele af det danske registreringssystem, byggeloven, planlægningsloven og miljøloven, herunder de tilgrundliggende overvejelser. Derudover får du viden om byggekontrakter og andre relaterede almindeligt forekommende kontrakter i forbindelse med byggeprojekter med eksempler fra praksis i byggebranchen.

  Anvendes til retlige spørgsmål i forbindelse med planlægning og styring af et byggeprojekt.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan anvende lovgivning om informations- og kommunikationsteknologi i et byggeprojekt.
  •kan vælge og anvende relevante kontraktlige rammer for byggekontrakter proaktivt.
  •kan anvende lovgivning vedrørende salg af varer i forbindelse med byggematerialer proaktivt.
  •kan anvende lovgivning om ejendomsret med en professionel tilgang i forbindelse med byggeprojekter inden for erhvervet.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
16
timers undervisning
11
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggejura (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.