Copenhagen School of Design and Technology

da

Erhverv og Præfabrikation (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Business- and Prefabrication (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
25
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070341
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Det obligatoriske uddannelseselement indeholder følgende kerneområder:
  - Alment (5 ECTS)
  - Virksomhed (5 ECTS)
  - Produktion (10 ECTS)
  - Projektering (5 ECTS)

  Viden

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:
  - sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt have forståelse for industrielle produktions- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - industrielle konstruktioner, planlægnings- og styrings-værktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt forståelse for matematiske- og fysiske løsninger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - grundlæggende principper, teorier, metoder og værktøjer, der knytter sig til styring af virksomhedsøkonomi samt personaleadministration
  - retsreglers opbygning og den juridiske metode
  - grundlæggende formueretslige regler inden for kontraktret, erstatningsret samt praksis
  - de for professionens muligheder og regler for etablering af egen virksomhed
  - selskabs- og organiseringsformer i forbindelse med etablering og drift af virksomheder samt de strategier og forretningsplaner, der lægges til grund for valg af disse
  - de sociale, kulturelle og etiske forhold, der har indflydelse på etablering, drift og administration af virksomhed
  - anvendte principper, teorier, metoder og værtøjer til projektledelse af bygge- og anlægsproduktion i virksomhed eller på byggepladsen samt kunne reflektere over dette
  - digitale systemer og metoder for optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt

  Færdigheder

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne:
  - anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere
  - udvælge og anvende metoder og værktøjer til organisering, ledelse, projektledelse, administration og drift af virksomhed
  - anvende retsregler i relation til virksomhedsdrift og administration
  - anvende regnskabsmæssige principper for drift af virksomheder samt branchens metoder og værktøjer til budgettering, regnskabsføring og tilbudsgivning
  - anvende branchens metoder, formularer og standardkontrakter i relation til virksomhedens ledelse, planlægning og opfølgning
  - granske det juridiske grundlag for kontraktindgåelse samt udarbejde risikovurdering i virksomheden
  - analysere, vurdere og anvende de aktuelle og relevante metoder og værktøjer til ledelse og planlægning af produktion
  - inddrage digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt
  - anvende relevant byggejura
  - anvende og viderebearbejde en informationsmodel på et passende informationsniveau og med passende egenskabsdata med henblik på produktion, inddele bygværker, bygningsdele og komponenter via et sammenhængende og anerkendt klassifikationssystem

  Kompetencer

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at:
  - identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer
  - selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  - håndtere den tilegnede viden og de færdigheder, der ligger under det obligatoriske uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger
  - analysere og udvælge metoder og systemer for optimering af informationsflow i et bygge- og anlægsprojekt

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
172
timers undervisning
513
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Erhverv og Præfabrikation (DA) modtager du 172 timers undervisning, hvilket svarer til 229 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.