Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedsstrategi & Salgstyring (Renovering) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Bus. Stratety & Sales Management (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070501
Fag- /modulansvarlig
René Ancher Grøn
Kave Amag
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  •Strategi for virksomheden
  •Lederskab og ledelse
  •Salg og salgsstyring

  Læringsmål
  En studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •virksomhedens strategi, hvordan den udvikles, defineres og udføres.
  •grundlæggende principper, teorier, metoder og redskaber i relation til ledelse af en virksomhed, herunder personaleledelse.
  •grundlæggende principper om, hvorfor virksomheden har brug for en professionel tilgang til salg, og hvordan man gennemfører og styrer professionelt salg.

  opnår færdigheder i:
  •valg og brug af metoder og værktøjer til at planlægge, lede, styre og drive en virksomhed.
  •ledelse og administration af små virksomheder, selvstændigt og sammen med andre.

  opnår kompetencer til at:
  •identificere et firmas strategi.
  •beslutte sig for lederskabs- og ledelsesprincipper.
  •gennemføre et salgsbesøg hos en kunde.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
26
timers undervisning
70
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedsstrategi & Salgstyring (Renovering) (DA) modtager du 26 timers undervisning, hvilket svarer til 35 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.