Copenhagen School of Design and Technology

da

Proces og Planlægning (Renovering) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Process and Planning (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070509
Fag- /modulansvarlig
Steven Esp Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Selvstændigt og sammen med andre lærer du at planlægge, styre og administrere den praktiske gennemførelse af planlægningsopgaver.
  De teoretiske kerneområder er byggeprojektplanlægning, indkøb og byggeledelse.

  Kompetencer

  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan foretage registreringer på eksisterende bygninger og analyse af begrænsninger for den fremtidige byggeplads.
  •kan foretage omkostningsestimater, se på omkostninger i forbindelse med istandsættelse, herunder nedrivningsaktiviteter.
  •kan foretage analyse af istandsættelses- og konstruktionstekniske ændringer i byggeprocessen.
  •kan udvikle tidsplan for byggeriet med udgangspunkt i byggekonstruktionen.
  •kan analysere byggepladsens indretning med henblik på begrænsninger.
  •kan foretage BIM-estimat og anvende planlægningsteknikker.
  •kan forbedre egne færdigheder i at udarbejde arbejdsmålsangivelse

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Infomation om formkrav gives ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Information om afleveringsfrist gives ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne for uddannelsen. Information om syge- og omprøve gives ved semesterets begyndelse
30
timers undervisning
66
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Proces og Planlægning (Renovering) (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.