Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektur (Renovering) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Architecture (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070503
Fag- /modulansvarlig
Anne Helene Hornhaver
Mette Rydahl Anker
Henrik Oxholm Zigler
Lars Stabell
Thomas Ringhof
Tom Westergaard Hansen
 • Formål og læringsmål

  De studerende får viden og færdigheder i registrering, opmåling, arkivsøgning omkring den eksisterende bygning. - hvad skal man have fokus på ved en registrering og en renovering/ombygning ift. bygningens arkitektur og tilstand etc. Hvor finder man information om ejendom, arkivsøgning, datering, bygningsarkæologi, hvad fortæller tiden og arkitektur om byggeskik, materialer etc. – (undervisning 2 lektioner)

  2. Forundersøgelse af bygningerne på stedet (undervisning 2-4 lektioner pr. klasse)

  3. Arkitektur og byggeskik – bl.a. udarbejdelse af bygningsdelstegning 1:5 på den eksisterende bygning – hvordan er det bygget op. (undervisning + byvandring 2 + 2 lektioner)

  4. Arkitekturperioder = jeg starter i 1100-tallet + de studerende laver oplæg for hinanden (undervisning 2 lektioner)

  5. Arkitekturperioder on site gennem indre København. Se bygninger, arkitekturen, byggeskikken og materialerne i virkeligheden (byvandring 2 lektioner)

  6. Byggelovgivningen gennem tiderne - indvirkning på arkitekturen. (undervisning 2 lektioner) Ord/begreber indenfor renovering og gamle bygninger .

  7. Hvad er bevaringsværdi, evt. SAVE-metode, Hvad er bevaringsværdige og fredede ejendomme (undervisning 2 lektioner)

  8. Hvad er de bærende bevaringsværdier i bygningen + Renoveringsstrategi (undervisning 2 lektioner)

  9. Fokus på brandsikring og tilgængelighed ifm. statusændring og ombygning af eks. Bygninger . (undervisning 2 lektioner)

  10. Tegningskommunikation – renovering: registrering, projektering og udbud . (undervisning 2 lektioner)

  11. Vejledning – resten af lektionerne- der er en hel del 1:1 vejledning på semesteret, da de studerende selv vælger deres eget udbud og dvs. meget forskellige emner indenfor til/ombygning, transformation og renovering.






  Generelle målsætninger

  •Formålet er at planlægge, designe og administrere et renoveringsprojekt så det lever op til gældende standarder med hensyn til bygningsreglementet, miljø, bæredygtighed, indeklima, funktionelle krav, energiforbrug, CO2-udledning mv.
  •Du bliver bevidst om kulturelle og arkitektoniske kvaliteter og karakteristika ved eksisterende bygninger og deres betydning og placering i byens historiske kontekst.
  •Du opnår en forståelse for forskellige byggestiles muligheder og begrænsninger.
  •Du genererer nye komponenter og bygningsdele i relation til og i harmoni med eksisterende bygningers arkitektur, konstruktion og materialer.
  •Du udfører registrering og opmåling af den eksisterende bygning, grunden og omgivelserne.
  •Du indsamler tegninger/kort og andre oplysninger om bygningen og dens omgivelser.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •kulturelle historiske og arkitektoniske kvaliteter og egenskaber ved eksisterende byggestile.
  •eksisterende bygningers betydning og placering i forbindelse med by- og landdistriktsplanlægning.

  opnår færdigheder i:
  •granskning af den eksisterende bygning og dens konstruktion
  •visning af eksisterende forhold, fremtidige forslag med hensyn til nedrivning af bygningsdele.
  •valg og indarbejdelse af nødvendige funktioner og ændringer i forhold til den nye anvendelse af bygningen.
  •integration af nye funktioner, løsninger og materialer i eksisterende bygning på en arkitektonisk og harmonisk måde.
  •gennemførelse af dokumenteret komparativ analyse af bygningskomponenter og -materialer og løsninger.
  •brug af bæredygtige principper, løsninger og materialer i renoveringsprojektet.
  •livscyklusvurdering af bygningen.

  Viden

  have udviklingsbaseret viden om registrering og vurdering af eksisterende forhold
  kunne forstå komplekse projekterings- og udførelsesmetoder
  kunne reflektere over forskellige energioptimerende renoverings- og ombygningskoncepter, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

  Færdigheder

  anvende og mestre metoder og redskaber til indsamling, analyse og bearbejdning af information
  anvende og mestre projekteringsmetoder, samt metoder til planlægning og styring af renoveringsarbejdets udførelse, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  kunne vurdere bygningsfysiske problemstillinger og aspekter, samt foretage begrundede valgformidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  håndtere komplekse renoveringsprojekter under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering, kvalitetssikring og produktion af komplekse renoveringsprojekter

 • Undervisningsform
  Der er normalt en blanding af undervisning/forelæsning og vejledning som er lidt afhængig af emnet der skal introduceres. Timetallet for undervisning og vejledning er varierende per enkelte lektioner, men generelt kan der regnes med 60% undervisning og 40% vejledning.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Generelt er der altid tale om koordinering med andre faglige områder. Det kan være på arkitekturen, installationer, materialedelen og især om detaljeringen ifm. knudepunkter og samlinger.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informeres om afleveringsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Der henvises til reglerne herom. Der informeres om syge- og omprøver ved semestrets besgyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Teknisk Ståbi

  Dimensionering med diagrammer, Knud Ahler

  Last og sikkerhed efter Eurocodes, Bjarne Chr. Jensen

  Undervisningsoplæg

  Supplerende:

  SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger

  Betonelementbyggeriers statik, Jesper Frøbert Jensen

  Beton In-situ konstruktion, Knud Ahler (Kompendium)

  Statik og styrkelære, Preben Madsen

  Leverandørernes hjemmesider/tabeller
24
timers undervisning
31
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Renovering) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.