Copenhagen School of Design and Technology

da

Bærende Konstruktioner (Renovering) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structural Engineering (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070504
Fag- /modulansvarlig
David Bangsrud
Johan Jeppesen
Gert Kronkvist
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du:
  Foretage registrering af bærende konstruktioner og stabiliserende elementer og bestemme den eksisterende bygnings eksisterende statiske system.
  Granske de eksisterende tegninger og sammenligne dem med registreringerne på byggegrunden.
  Foretage belastningsanalyse af den eksisterende bygning ved hjælp af eksisterende tegninger.
  Registrere byggeelementernes tilstand i en besigtigelsesrapport sammen med forslag til reparation, armering eller opførelse ved brug af nye bygningselementer.
  Argumentere for og vurdere egenskabsanalysen med henblik på forskellige løsninger og/eller ændringer i de nye designløsninger.
  Vælge nødvendig midlertidig understøtning eller understopning i forbindelse med konstruktionsændringer eller nedrivning.
  Fokusere på en praktisk tilgang.
  Foretage kollisionssikring af ydelser og bygningsdele.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har viden om de bærende konstruktioner i ældre bygninger i København.
  •kan generere de nødvendige hovedtegninger (sektioner og planer).
  •kan generere de nødvendige tegninger af bygningsdele og centrale samlingspunkter.
  •kan generere de nødvendige procestegninger til at beskrive rækkefølgen af aktiviteterne (procedure).

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
31
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bærende Konstruktioner (Renovering) (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.