Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Renovering) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structure (Renovation) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070508
Fag- /modulansvarlig
Gert Kronkvist
Johan Jeppesen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du kunne:
  Redegøre for og vurdere analyse af ejendommens bygbarhed med fokus på reparation, vedligeholdelse, nedrivning, styrkelse eller anvendelse af nye byggekonstruktioner.
  Redegøre for og vurdere nødvendige understøtningsmetoder med fokus på bygbarhed.
  Redegøre for og vurdere midlertidige understøtningsmetoder med fokus på bygbarhed.
  Generere tegninger af midlertidig understøtning og understopning med fokus på bygbarhed:
  Foretage registrering af bygning og byggegrund med fokus på mulige bygbarhedsmetoder med henblik på ændringer.
  Fokusere på en praktisk tilgang.

  Kompetencer

  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har viden om produktionsmetoder for gamle bygninger i København.
  •kan udarbejde nødvendige hovedtegninger af eksisterende konstruktionsprincipper, nedrivningstegninger og fremtidige forhold (planer og tværsnit)
  •kan generere de nødvendige tegninger af bygningsdele og centrale tilslutningspunkter.
  •kan redegøre for traditionelle strukturer og renoveringsændringer.
  •kan anvende produktions- og bygbarhedsmetoder til at træffe det rigtige valg af designløsning.
  •kan generere procestegninger (aktivitetsrækkefølge) for valg af konstruktioner, som den enkelte studerende arbejder med under hovedprojektet.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Gruppeprojekt
  Formkrav
  Den informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
16
timers undervisning
25
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Renovering) (DA) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.