Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektering Materialer (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design Materials (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070506
Fag- /modulansvarlig
Johan Jeppesen
Henrik Oxholm Zigler
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du:
  Få viden om eksisterende byggematerialers kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, deres egenskaber og voksende betydning.
  Lære at forstå forskellige arkitektoniske stilarter og deres begrænsninger.
  Få viden om brug af traditionelle byggematerialer, deres fordele og ulemper.
  Lære om integration af traditionelle og nye materialer i et projekt i relation til og i harmoni med eksisterende bygningers arkitektur, konstruktion og materialer.
  Registrere og besigtige anvendelse af eksisterende materialer på den eksisterende bygning, på byggegrunden og dens omgivelser.
  Registrere oplysninger om de materialer, der er anvendt i renoveringsprojektet og omgivelserne.
  Registrering af farlige materialer, der er anvendt i renoveringsprojektet og dets omgivelser.

  Læringsmål

  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •de kulturelle, historiske og arkitektoniske kvaliteter og egenskaber ved traditionelle bygningsmaterialer samt deres anvendelse i eksisterende og nye byggestile.
  •hvilken betydning traditionelle byggematerialer har i eksisterende og nyt byggeri samt anden anvendelse ud fra et moderne globalt bæredygtighedsperspektiv.
  •anvendelse af farlige materialer i renoveringsprojektet og dets omgivelser.

  opnår færdigheder i:
  •granskning af eksisterende materialers anvendelse i den eksisterende bygning og bygningskonstruktion.
  •valg og integration af relevante materialer i overensstemmelse med ny anvendelse af bygningen.
  •integration af traditionelle og nye byggematerialer og -løsninger i den eksisterende bygning under hensyntagen til arkitektur, omgivelser og bæredygtighed.
  •dokumenteret komparativ egenskabsanalyse af traditionelle og nye byggematerialer samt deres anvendelse.
  •anvendelse af bæredygtige principper, løsninger og materialer i forbindelse med renoveringsprojektet.
  •forskellige principper for intern isolation.
  •livscyklusanalyse af de anvendte materialer.

  Viden

  kunne reflektere over konstruktioner og bygningsfysiske principper, herunder statik og tekniske installationer

  kunne forstå komplekse projekterings- og udførelsesmetoder

  Færdigheder

  kunne vurdere bygningsfysiske problemstillinger og aspekter, samt foretage begrundede valg

  formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  håndtere komplekse byggetekniske løsninger på baggrund af dokumenteret analyse
  selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering, kvalitetssikring og produktion af komplekse renoveringsprojekter

 • Undervisningsform
  I faget Projektering Materialer på 5.semester, dykkes der ned i de traditionelle danske byggematerialer og byggetekniker. Undervisningen gennemføres ved at der indledningsvis stilles en opgave, hvor de studerende gruppevis skal sætte sig ind i et udleveret kildemateriale (Udvalgte kapitler fra bogen Byhuset samt anvisnings- og erfaringsblade fra Raadvad Centeret, Slots- og kulturstyrelsen og Byg-Erfa) og med udgangspunkt i det, forberede en fremlæggelse og en tilhørende quiz for resten af klassen.

  Som noget af det første på semestret, er de studerende afsted på en heldagsudflugt til Center for bygningsbevaring i Raadvad (2 lektioner). Her får de studerende en grundig indføring i de mest almindeligt forekommende konstruktionstyper og byggematerialer fra den danske byggetradition.

  Den første undervisningsgang bruges på at introducere underviseren, faget og den planlagte opgave (2 lektioner). Der er udvalgt 8 emner som supplerer og ikke gentager den viden de studerende får på Raadvad; Overfladebehandling af murværk, facadedekorationer, smedejern og støbejern, stuk og indvendige overflader, tagværk og bindingsværk, tegltage og skifertage, tagkomplettering, metaltage. Disse kan dog løbende skiftes ud efter behov fra semester til semester

  Afhængig af hvor mange timer der går fra til ekskursioner, bruges der en undervisningsgang pr. gruppepræsentation evt. pr. to gruppepræsentationer. I forlængelse af hver gruppepræsentation og tilhørende quiz, vises 2-3 film fra hjemmesiden byggefilm.dk der understøtter det udvalgte emne.

  I forbindelse med en temauge om boligbyggeri fra 60´erne og 70´erne gives et oplæg om den franske tegnestue Lacaton et Vassal architectes (2 lektioner). Der gives en introduktion til tegnestuen og dens arbejdsmetode og en række gennemførte projekter gennemgås.

  De sidste uger op til eksamen friholdes til individuel vejledning.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Der skal særligt koordineres med fagene Projektering Konstruktioner, Projektering Arkitekt og Produktion Konstruktioner.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informers om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for emnet (modulet)
  Frist for aflevering
  Der orienteres om afleveringsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herom. Der orienteres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Byhuset (Søren Vadstrup)

  Anvisningsblade fra Center for bygningsbevaring i Raadvad

  Anvisningsblade fra Slots- og Kulturstyrelsen

  Erfaringsblade fra Byg-Erfa

  Udvalgte film fra byggefilm.dk
20
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektering Materialer (DA) modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.