Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktion konstruktioner (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Production Constructions (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070505
Fag- /modulansvarlig
Niels Brix
Gert Kronkvist
Johan Jeppesen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne vil du:
  Foretage registrering af under- og overbygningskonstruktioner på den eksisterende bygning på grunden.
  Granske eksisterende tegninger og sammenligne med de registreringer, der er foretaget på byggegrunden.
  Registrere byggekonstruktionernes tilstand i en besigtigelsesrapport sammen med forslag til reparation, armering eller opførelse ved brug af nye byggeelementer.
  Argumentere for og vurdere egenskabsanalysen med henblik på forskellige løsninger og/eller ændringer i de nye designløsninger.
  Vælge nødvendig midlertidig understøtning eller understopning i forbindelse med konstruktionsændringer eller nedrivning.
  Fokusere på en praktisk tilgang.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har viden om byggetekniske konstruktionsprincipper i ældre bygninger i København.
  •kan udarbejde nødvendige hovedtegninger af eksisterende konstruktionsprincipper, nedrivningstegninger og fremtidige forhold (planer og tværsnit).
  •kan generere de nødvendige tegninger af bygningsdele og centrale tilslutningspunkter.
  •kan redegøre for traditionelle byggekonstruktioner og renoveringsændringer.
  •kan generere de nødvendige procestegninger til beskrivelse af rækkefølgen af aktiviteterne (procedure).

  Viden

  kunne reflektere over konstruktioner og bygningsfysiske principper, herunder statik og tekniske installationer
  kunne forstå komplekse projekterings- og udførelsesmetoder
  kunne reflektere over forskellige energioptimerende renoverings- og ombygningskoncepter, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter

  Færdigheder

  kunne vurdere bygningsfysiske problemstillinger og aspekter, samt foretage begrundede valg

  formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  håndtere komplekse byggetekniske løsninger på baggrund af dokumenteret analyse

  selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om planlægning, projektering, kvalitetssikring og produktion af komplekse renoveringsprojekter

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informeres om afleveringsfrist ved undervisniningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor. Der informeres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse
15
timers undervisning
40
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktion konstruktioner (DA) modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.