Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktion Jura (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Production Law (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070502
Fag- /modulansvarlig
Eva Weincke
Bo Mahs
Torben Vind
 • Formål og læringsmål
  Viden

  viden om lovgivning, principper og metoder inden for virksomhed, entreprenørskab, retsregler og kontraktforhold

 • Undervisningsform
  I tilknytning til den juridiske granskning og byggesagens organisation undervises der i de forskellige entrepriseformer, der anvendes i byggeriet, set ud fra en juridisk synsvinkel. Som udgangspunkt for gennemgangen udarbejdes et diagram i fagentreprise for at afgrænse og illustrere de aftaleparter, som vil være relevante i den aktuelle byggesag, og den lovgivning, som de studerede kan forvente at møde i løbet af semesteret. Der skabes dialog om diagrammet, og hvilke aftaleparter de studerende forventer at møde i byggesagen. Herefter gennemgås en PPT om emnet, hvor udgangspunktet er bygherrens ansvarsområde. Bygherren har det juridiske ansvar for kontraheringen og fastlægger krav og ønsker til byggeriet, herunder økonomi og tid jfr. YBL18. Der fokuseres på rådgivers pligt til at meddele, hvis den økonomiske ramme findes utilstrækkelig til at realisere byggeriet. Arkitekten og ingeniørens roller i henhold til YBL18 gennemgås overordnet i forhold til ansvarsområde, dog således at denne gennemgang kun er indledende, idet der undervises specifikt i rådgivers ansvar senere i semesterforløbet. ABR18 introduceres som regelgrundlag sammen med Aftaleloven. På samme måde inddrages entreprenørens opgaver overordnet sammen med at AB18 introduceres. I den forbindelse fokuseres der på byggeriets faser, og hvordan parterne indgår i de forskellige faser. Herefter gennemgås fagentrepriseformen, som er den anvendte på 2.semester. Der illustreres i et diagram med udgangspunkt i Naldals bog om byggeriets faser og organisering, og fagentreprisen fordele og ulemper debatteres. Herefter gennemgås hovedentreprise, og hovedentreprenørens juridiske ansvar for udførelsen klarlægges. Igen tager undervisningen udgangspunkt i et diagram og der redegøres for, at bygherren mister indflydelse på valg af UE ved anvendelse af hovedentreprise. Udbudslovens opdel eller forklar princip nævnes, og der tales om fordele og ulemper ved princippet.

  På 2. semester skal der udarbejdes dokumenter til brug for udbud i fagentreprise. Det kræver færdigheder indenfor AB18, og læringsmålet i fagplanen er ” At den studerende får udviklingsorienteret viden om og indgående kendskab til AB18”. De studerende lærer indledningsvis, hvornår man anvender AB18 i en byggesagsorganisation. Herefter gennemgås det, hvorledes AB18 bliver en del af udbudsmaterialet igennem Molio’s byggesagsbeskrivelse og dermed en del af entreprisekontrakten. Det understreges, at entrepriseretten ikke er lovreguleret, men alene reguleret af parternes aftale herunder igennem anvendelse af AB18. AB18 er fravigelig, men vi følger så vidt muligt følg eller forklar princippet fra Bygningsstyrelsen, og begrænser dermed anvendelse af fravigelser. AB18 regulerer byggesagens forløb fra tilbudsindhentning til byggeriets aflevering og eventuelt konflikthåndtering. På 2.semester arbejder vi primært med reglerne omkring udbud til entreprenøren.

  Ifølge fagplanen skal ”den studerende opnå færdigheder til at udarbejde et udbudsbrev i overensstemmelse med gældende lovgivning”. Emnet gennemgås i samundervisning med ADE, hvor der fokuseres på, at udbudsbrevet er et juridisk dokument, men at det er vigtigt at kommunikere vigtige informationer til tilbudsgiver på et kommunikativt niveau. Der tales om udbudsprocessen med udgangspunkt i en tidslinje og om AB18 § 4, hvor det fremgår, at udbudsmaterialet skal være entydigt formuleret. Der gennemgås kendelser om fejl i tilbud og tales igen om Aftalelovens § 32 om fejl i tilbud.  Der gennemgås en simpel tidslinje over de juridiske milepæle i AB18, hvorefter der fokuseres på AB18 § 4 om bygherrens udbud, hvor der søges der opnået forståelse for, at entreprenøren byder på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i udbudsmaterialet og at udbudsmaterialet derfor skal fremstå klart og tydeligt. Dette underbygges af de kendelser, der præsenteres for de studerende og som fastlægger ansvaret for uklarheder i udbudsmaterialet.

  Entreprisekontrakten bør være en del af udbudsmaterialet, idet den kan indeholde vigtig information for tilbudsgiver. Der gennemgås reglerne om brug af underentreprenør, der må ske i sædvanligt omfang. AB18 §8 stk.2 omhandler bygherrens godkendelse af valg af underentreprenør og der søges skabt debat blandt de studerende om fordele og ulemper ved bygherregodkendelse. Springende regres er et vigtigt emne i AB18 § 8, og reglerne om indirekte krav gennemgås. Entreprenørens pligt til at tegne forsikring og produktansvarsforsikring gennemgås, og til sidst i gennemgangen fokuseres på AB18´s regler om obligatorisk projektgennemgang.

  De studerende på 2. semester skal foretage udbud efter Tilbudsloven, og for at opnå en praksisnær undervisning tilknyttes undervisningen i Tilbudsloven udbudsbrevet. Det betyder at udbudsbrevet på 2.semester udarbejdes i overensstemmelse med principperne i Tilbudsloven, idet den private bygherre har valgt frivilligt at følge Tilbudsloven. Der gives et overblik over udbudsreglerne og introduceres til Tilbudsloven og lovens gyldighedsområde og herefter gennemgås de grundlæggende principper som ligebehandlingsprincippet og dette princips betydning for beskrivelsen af opgavens tekniske specifikationer. Der diskuteres princippet om ikke diskriminering og gennemsigtighed, hvorefter det gennemgås, hvilke typer af bygherrer, der er obligatorisk omfattet af Tilbudsloven. Herefter er fokus på udbudsformer som offentlig og begrænset licitation samt underhåndsudbud. Saglige overvejelser om tilbudsfristen ”rimelig tid” diskuteres, ligesom vedståelsesfristens længde skal overvejes. Der kan vælges imellem tildelingskriterierne ”laveste pris” og ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvor det er nødvendigt at angive underkriterier. Hvilke underkriterier, der kan være relevante ved et projekt, der er projekteret til udbud af rådgiver diskuteres, sammen med vægtning af underkriterier.

  Det kan være en mulighed at afholde prækvalifikation for at finde den bedst egnede entreprenør, og principperne om prækvalifikation gennemgås derfor overordnet. Klagemulighederne gennemgås og der vises eksempler på klagesager
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Information om formkrav gives ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for modulet
  Frist for aflevering
  Der informeres om frist for aflevering ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor. Der informeres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse.
9
timers undervisning
32
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktion Jura (DA) modtager du 9 timers undervisning, hvilket svarer til 12 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.