Copenhagen School of Design and Technology

da

Installationer (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Services (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070207
Fag- /modulansvarlig
Bjørn Antonsen
Anders Heigren Bagge
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Formålet er at gøre dig i stand til at designe bygningsinstallationer til opvarmning og ventilation, der tager højde for indeklima, energiforbrug og holdbarhed i et parcelhus.
  Ved semestrets afslutning er du i stand til at designe et simpelt varmesystem og systemer til mekanisk ventilation; målsætte rør og projektere et varmesystem; bestemme behovet for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet. Med hensyn til mekaniske ventilationsanlæg kan du målsætte spjæld og kanaler og vælge en passende luftbehandlingsenhed. Du kan beregne energiforbruget i et enfamiliehus, hvad angår klimaskærm og ydelser, og dermed påvise at kravene i bygningsreglementet er opfyldt.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan projektere lodrette og vandrette installationsruter for et parcelhus.
  •kan beskrive design og komponenter i ventilations- og varmeanlæg.
  •kan dimensionere et simpelt gulvvarmesystem i henhold til tekniske og funktionelle krav.
  •kan fastsætte behov for ventilation ud fra juridiske krav samt krav til termisk indeklima og luftkvalitet.
  •kan bestemme fysiske og funktionelle krav til et mekanisk ventilationssystem og vælge spjæld.
  •kan foretage forenklet tryktabsberegning og vælge egnet luftbehandlingsenhed.
  •kan projektere regnvands-, drænings-, brugsvands- og kloakinstallation.
  •kan beregne varmeoverførsel gennem bygningsdele og risiko for kondens.
  •kan beskrive principper for varme- og kuldebelastninger.
  •kan vurdere, om bygningsreglements krav til energiforbrug er opfyldt.
  •kan dokumentere detaljerne i indeklimaet i et enfamilieshus.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
7
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Installationer (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 83% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.