Copenhagen School of Design and Technology

da

Renovering (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Renovation (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070541
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med planlægning og projektering af en konkret renovering.
  Det obligatoriske uddannelseselement indeholder følgende kerneområder:
  - Virksomhed (5 ECTS)
  - Produktion (5 ECTS)
  - Projektering (10 ECTS)

  Viden

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:
  - sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema
  - konstruktioner, bæredygtighed, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt have forståelse for projekterings- og udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - forskellige energioptimerende renoverings- og ombygningskoncepter

  Færdigheder

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne:
  - anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere
  - vurdere og forstå sociale, kulturelle og etiske forhold i forbindelse med produktion og samarbejdet om udførelsen af denne
  - vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedrørende det obligatoriske uddannelseselements tema og foretage begrundede valg
  - anvende projekteringsfaglige og bæredygtige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema samt anvende metoder til planlægning af arbejdets udførelse

  Kompetencer

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at:
  - identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer
  - tilegne sig ny viden og omsætte denne i praksis i forhold til professionen
  - etablere selvstændig virksomhed indenfor professionens arbejdsområder, selvstændigt og i samarbejde med andre
  - håndtere ledelsen og styringen af mindre virksomheder, selvstændigt og i samarbejde med andre
  - håndtere udbudsprocessen, selvstændigt og i samarbejde med andre
  - styre projekter fagligt, tidsmæssigt, økonomisk og juridisk
  - planlægge, kvalitetssikre og lede produktionen af komplekse bygge- og anlægsopgaver, selvstændigt og i samarbejde med andre professioner
  - håndtere kommunikationen mellem brugere, bygherrer, myndigheder, rådgivere og udførende om produktionen af komplekse bygge-, anlægsopgaver eller byggekomponenter
  - inddrage relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i produktionsprocessen
  - håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske uddannelseselements tema, til at udføre byggetekniske løsninger på baggrund af dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger
  - lede og håndtere projekterings- og produktionsprocessen af en renoverings- og ombygningsopgave under hensyntagen til relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter
  - indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  - dokumentere planlægning af eget arbejde ud fra selvledelsesprincipper

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
137
timers undervisning
411
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Renovering (DA) modtager du 137 timers undervisning, hvilket svarer til 182 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.