Copenhagen School of Design and Technology

da

Matematik og Fysik (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Math Physics (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070102
Fag- /modulansvarlig
Jens Ostermann-Petersen
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  SI-enheder og præfikser
  Geometri - lige og skrå trekanter
  Newtons love og tæthed
  Varmetransmission - U-værdier og temperaturgradienter

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan anvende de rette enheder, præfikser og symboler til løsning af bygningsrelaterede problemer.
  •kan identificere hvilken geometri, der anvendes til eksempelvis et bygningselement, og anvende de rigtige formler til at finde en længde, en grad eller et areal.
  •kan anvende Newtons love til løsning af bygningsrelaterede øvelser.
  •har grundlæggende viden om varmetransmission og energistrømme.
  •kan beregne U-værdier og temperaturgradienter og vælge de rigtige materialer til fx en mur.
  •kan forholde sig til og vurdere, om et resultat er rigtigt.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
48
timers undervisning
144
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Matematik og Fysik (Bolig byggeri) (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.