Copenhagen School of Design and Technology

da

Boligbyggeri (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Plot and Building (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070141
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret, mindre boligbyggeri. Uddannelseselementet indeholder følgende kerneområder:
  - Alment (10 ECTS)
  - Produktion (5 ECTS)
  - Projektering (10 ECTS)
  - Registrering (5 ECTS)

  Viden

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:
  - sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema
  - professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner samt den dertil hørende relevante dokumentation inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt have forståelse for grundlæggende udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt forståelse for arbejdsmetodik gennem metoder og praksis til brug for planlægning, samarbejde og læring
  - metoder og praksis til brug ved planlægning, samarbejde og læring
  - almene, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper af betydning for professionen
  - grundlæggende statiske principper
  - dataindsamling og dokumentation i forbindelse med projekteringsopgaver
  - branchens parter, professionsområder og indsigt i byggeprocessen i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - anvendte principper, teorier, metoder og værtøjer til projektledelse af bygge- og anlægsproduktion i virksomhed eller på byggepladsen i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema

  Færdigheder

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne:
  - anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere
  - relevant kommunikation og metoder til formidling af problemstillinger inden for produktionsprocesser
  - anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema, samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af byggeprocessen
  - strukturere eget og arbejdsgruppernes arbejde på et begyndende niveau
  - vurdere afsætningsopgaver, forstå og anvende situationsplaner med højdekurver og andre kortværker anvendt inden for byggebranchen

  Kompetencer

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at:
  - identificere eget viden- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer
  - håndtere relevant konstruktions- og dokumentationsmateriale i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - håndtere sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - indgå i tværfagligt samarbejde omkring afsætning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves med det nationale fagelement Byggeri op til 2 1/2 etage.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Boligbyggeri (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.