Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggeri op til 2½ etage (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Construction up until 2½ floor (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070241
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål og læringsmål

  Det obligatoriske uddannelseselement består af et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med et konkret byggeri op til 2½ etage.
  Det obligatoriske uddannelseselement indeholder følgende kerneområder:
  - Alment (10 ECTS)
  - Virksomhed (5 ECTS)
  - Produktion (10 ECTS)
  - Projektering (5 ECTS)

  Viden

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have viden om:
  - sammenhængen mellem de forskellige faglige problemstillinger i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger, herunder digitale medier inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - værktøjer og standarder i forbindelse med det obligatoriske uddannelseselements tema
  - professionens grundlæggende faglige og tekniske discipliner samt den dertil hørende relevante dokumentation inden for det obligatoriske uddannelseselements tema
  - samt have forståelse for grundlæggende udførelsesmetoder i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - relevante sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i produktionsprocessen
  - samt forståelse for arbejdsmetodik gennem metoder og praksis til brug for planlægning, samarbejde og læring
  - anvendte principper, metoder og regler indenfor entreprenørskab
  - grundlæggende kontraktforhold i forhold til byggeri
  - generelle teoretiske produktionsbegreber og metoder anvendt i praksis
  - opbygning af digitale bygningsinformationsmodeller indeholdende relevante informationer i forhold til projekteringsprocessen
  - Anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer for økonomisk styring af byggeri
  - Specifikke produktionsværktøjer anvendt i praksis i erhvervet

  Færdigheder

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende kunne:
  - anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema
  - formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt løsninger, der relaterer til det obligatoriske uddannelseselements tema, til samarbejdspartnere og brugere
  - vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedrørende projektering i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema samt begrunde de valgte handlinger og løsninger
  - anvende projekteringsfaglige metoder i forhold til det obligatoriske uddannelseselements tema samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af dets udførelse
  - skal kunne analysere, vurdere og anvende redskaber til brug for økonomistyring af dele af byggeri
  - analysere og vurdere projekt- og produktionsmateriale i relation til kvalitetssikring

  Kompetencer

  Ved udgangen af det obligatoriske uddannelseselement skal den studerende have kompetencer til at:
  - identificere eget videns- og læringsbehov med afsæt i den viden, færdigheder og kompetencer, der er tilegnet i løbet af de gennemførte obligatoriske uddannelseselementer
  - selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
  - håndtere den tilegnede viden og de færdigheder der ligger under det obligatoriske uddannelseselements tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger
  - håndtere projektering af en bygning i relation til det obligatoriske uddannelseselements tema og redegøre for principperne i udførelsen
  - håndtere udbud, aftale og organisationsformer

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves med det nationale fagelement "Boligbyggeri"
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
206
timers undervisning
616
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggeri op til 2½ etage (DA) modtager du 206 timers undervisning, hvilket svarer til 274 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.